શુક્રવાર, 27 જાન્યુઆરી, 2012

શોધું છું - બાબુલ


નિરાંત શોધું છું
હું જાત શોધું છું
છે કેટલી મારી
વિસાત શોધું છું
રે સપના જેવી
એ રાત શોધું છું
ક્યાં હતી ખાનગી  
જે વાત શોધું છું
છું  બાબુલ તો યે
હું તાત શોધું છું
ન  હોત જો બાબુલ
શું થાત શોધું છું


બાબુલ

રવિવાર, 22 જાન્યુઆરી, 2012

દોસ્ત - બાબુલ

દોસ્ત જો થવું હો તો  વિશ્વાસ બની જો
આખરે પણ થાય તો પ્રાસ બની જો 
આવ તો  કરું ખાલીપાને  રણકાતા 
ઓ હવા તું કદી મારો શ્વાસ બની જો 

બાબુલ ૨૨/૧/૧૨ 


છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...