શનિવાર, 30 ઑક્ટોબર, 2010

દરવેશ - બાબુલ

બાળપણનાં નહીં બાળકોના દેશમાં છું
છું ઘરમાં આમ તો છતાં પરદેશમાં છું
સાગર કદી ઠરી ના શક્યો એની યાદનો
હૃદય એટલે તો તું દરવેશમાં છું  

બાબુલ
૨૯.૧૦.૧૦ 

(દરવેશ = રમતારામ)

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...