ગુરુવાર, 14 જાન્યુઆરી, 2021

રાત...બાબુલ

 પાસાં ફરતી રહે

મારી સોડમાં 

રાત 

વિચાર વિચારમાં 

મળસ્કું 

થઈ જાય:

કવિતા ગુલાબી બાબુલ. 14.01.21.

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...