રવિવાર, 1 એપ્રિલ, 2012

દંભ - બાબુલ

ધજા છે ઉંચી ઉંચા સ્તંભ છે
મજાનાં કેવાં સમારંભ છે
સત્ય છે  બધે નરી છલના
રોમે રોમ છલકતો દંભ છે

બાબુલ 

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...