સોમવાર, 21 સપ્ટેમ્બર, 2009

હાથ- 'બાબુલ’

ભેગા કર હાથ તો પ્રણામ છે
ઉઠાવ જો હાથ તો સલામ છે
આંકે અશ્રુ જો એને 'બાબુલ'
હાથની લકીર પણ કલામ છે.
'બાબુલ’

રવિવાર, 20 સપ્ટેમ્બર, 2009

બદલવા-'બાબુલ’

કોણ નીકળ્યું'તું ગઝલ ને બદલવા
કાફિયા સંગે રદીફ ને બદલવા
ના કરીશ શોખ એમનો 'બાબુલ'
બોલશે કોક તો છંદને બદલવા
'બાબુલ’

ઈદ મુબારક - 'બાબુલ’

દુઆ તલબ અધરને બક્ષી દો
બધું માંગ્યા વગરને બક્ષી દો
સહુને ને આ ઘરને બક્ષી દો
પછી બાકી કબરને બક્ષી દો

'બાબુલ’

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...