સોમવાર, 28 ફેબ્રુઆરી, 2011

Sweetheart - Faruque Ghanchi


Sweetheart,

sweet as the song that resonates in skies

playing on a rainbow’s strings alight

as the dream that was dreamt in eyes

heart adores you each morn each night


Faruque Ghanchi

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...