સોમવાર, 31 ઑક્ટોબર, 2011

વિકરાળ -બાબુલ

ચીંથરેહાલ અહં 
ડૂબાડું ખુદ- સ્વયં 
લય લઇને વહું કહું 
રગે રંગ ભરું મરું
મન વન વિકરાળ વરુ 
બાળ તું , હું ભાળ કરું 

બાબુલ 

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...