રવિવાર, 15 જાન્યુઆરી, 2012

પૂછી જો - બાબુલ


શું શું  સાચવે કોટને પૂછી જો
સાલે છે શું એ ખોટને પૂછી જો
ના દે દોષ લોહિયાળ પથ્થરને
કોનો હતો ઘા ચોટને પૂછી જો
મારો ખુદા તો સતત ધબકતો
છે શોધ કોની દોટને પૂછી જો
ભેગા થવામાં પીડ હોતી નથી?
કેવી વીતે છે હોઠને પૂછી જો
દાણા હોત તો લ્હેરાત ‘બાબુલ’
ઊડી ગયેલા  લોટને પૂછી જો  

બાબુલ ૧૩/૧/૧૨

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...