મંગળવાર, 30 નવેમ્બર, 2010

પ્રભાવ -બાબુલ

જોઈએ એમાં પ્રભાવ લોહીનો જરા
માત્ર અકસ્માતથી ગઝલ બનતી નથી

બાબુલ

નયા સાલ -બાબુલ

દેખો અગર ગૌર સે તો હર હાલ અચ્છા હૈ
શુક્ર અય રબ  તેરા હર કમાલ અચ્છા હૈ
હૈ અભી તક ઈમાન તો જાહિર હૈ યે  
પુરાને સે 'બાબુલ' નયા સાલ અચ્છા હૈ 
બાબુલ 1/1/2010

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...