બુધવાર, 13 એપ્રિલ, 2011

હઇયા - બાબુલ

તરિયા એ આખર  મરિયા
ડૂબિયા  એ   પાર ઉતરિયા                                                                                                                                                                                                                                                                
હઇયા છે હળવા ભઇયા
હરિયાના નામથી   ભરિયા 
રડિયા ખાલીખમ ફળિયા 
રળિયા આંસુ ના જ દરિયા
મળિયા ઠંડાગાર તળિયા
અહિયા કૂંડ કેમ કરિયા
જહિયા સખી સ્હેજ લળિયા 
સઇયા બાબુલજી વરિયા

બાબુલ
(નીસ -૧૨/૦૪/૨૦૧૧ )

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...