ગુરુવાર, 7 જુલાઈ, 2011

નદી - બાબુલ

મોહમાં પાછલી બે સદી
ખડકથી લપસી તી નદી
હોય જાણે નવી શાયરી
એમ એ કામિની શી વદી
આગ જેવી કંપારી થશે  
હાથ ઝાલે સહેલી યદી
કોક તો પૂછશે કેમ છો
આંખને લૂછશે કે કદી
રોજ બાબુલની લો સહી
કાગળે ના વહે કો નદી

બાબુલ
લંડન ૭/૭/૧૧ 

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...