ગુરુવાર, 1 એપ્રિલ, 2010

વાત - બાબુલ

આમ તો એકાદ લકીરની વાત છે
હાથમાંજ બાકી તકદીરની વાત છે

ના રો મળેલા બુઢાપાને 'બાબુલ'
અહીં ખોવાયેલા સગીરની વાત છે.
બાબુલ

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...