સોમવાર, 8 જૂન, 2009

જંગલ રાજ- 'બાબુલ’

એક હાથી જો શરાબી થશે
ખૂબ ખાના ખરાબી થશે
થઈ જશે જંગલ રાજ
વાંદરા ય નવાબી થશે
થશે ચકલીઓ કાબર
ને કાગડા ગુલાબી થશે
ઉંટિયા લેશે રાસડા
ને ગીધડા શબાબી થશે
વાઘ સિંહ શિયાળવા
તો મોરલા નકાબી થશે
અમથા આ કીડીબાઇ
પણ હાજર જવાબી થશે
માખ પડી બાટલીમા
'બાબુલ' બૌ ખરાબી થશે

'બાબુલ’

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...