રવિવાર, 17 ઑક્ટોબર, 2010

શિકાગો - બાબુલ

ઊંચી
ઈમારતો વચ્ચે
ખોવાઈ ગયો
એક
પડછાયો
--
સૂરજ
સૂકવ્યો છે
લોખંડી મિનારા પર
વેગવંતા વાયરે
ઉડી જશે તો?
---
સરોવર કાંઠે
એક વાદળી
ચીતરે છે નાનકડી
બારી
ખુલ્લા આકાશે!

બાબુલ 
શિકાગો ૧૭-૧૦-૧૦ 

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...