ગુરુવાર, 28 જુલાઈ, 2011

Sieve - Faruque Ghanchi બાબુલ

Scrubbed fingers
stained with latex odour
constantly paint iodised letters
on etherised vapour
A beautiful portrait sleeps
on a flood lit canvas
-as worn out as  the eternal wait- weeps
yet crisp as the first prayer of the mass.
And somewhere there would be
a slender hidden hope
for those who dare to see:
how, indeed the tender hearts cope!
Vain attempt to stop the red torrents
haunts, taunts... laments, torments:

Then, that distant sound of faint bleeps
..all that sieved memory keeps.

Faruque Ghanchi  બાબુલ 


રવિવાર, 24 જુલાઈ, 2011

‘મરીઝ’


મરીઝની એક ગઝલના ચૂંટેલા શેર ... 

એ રીતે છવાઈ ગયા છે ખયાલમાં,
આવેશને ગણી મેં લીધો છે વહાલમાં.
તારા વચનનો કેટલો આભાર માનીએ,
વરસો કઠણ હતાં તે ગયાં આજકાલમાં.
સારું છે એની સાથે કશી ગુફ્તગુ નથી,
નહિતર હું કંઈક ભૂલ કરત બોલચાલમાં.
......
એ ના કહીને સહેજમાં છૂટી ગયા મરીઝ’,
કરવી ન જોઈતીતી ઉતાવળ સવાલમાં.

મરીઝ

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...