શુક્રવાર, 16 જુલાઈ, 2010

પર્યાપ્ત છું - બાબુલ


અન્ય છું હું અને હું જ આપ્ત છું
 અહીં ત્યાં ને બધે જ  વ્યાપ્ત છું
છું આખર આરંભ ને પર્યાય હું
છે શ્રદ્ધા તો હું જ પર્યાપ્ત છું 


બાબુલ

શિપલી ૧૬ જુલાઈ

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...