શનિવાર, 17 ડિસેમ્બર, 2011

ઘેટું - બાબુલ


એક ઘેટું
એકલું બેઠું
વાડ ઠેકી
ખેતરે પેઠું
નથી જોતું
ઘાસ એઠું
ભાંડુથી એ
કેટલું છેટુ
બાબુલ તું
લાવ હેઠું

બાબુલ
એડિનબરો ૧૪/૬/૧૦

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...