બુધવાર, 14 ઑગસ્ટ, 2013

Where the mind is without fear -Tagore

Where the mind is without fear and the head is held high 
Where knowledge is free
Where the world has not been broken up into fragments  
By narrow domestic walls
Where words come out from the depth of truth
Where tireless striving stretches its arms towards perfection
Where the clear stream of reason has not lost its way 
Into the dreary desert sand of dead habit
Where the mind is led forward by thee 
Into -widening thought and action
Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.


Rabindranath Tagore

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...