મંગળવાર, 20 જુલાઈ, 2010

કુછ ન કહેં - કબીર

રોજબરોજનાં વ્યવહારની વ્યાધિઓ , ઉપાધીઓ ટાળવા કબીરજી કહેં છે :


जा ही मुरख दुरजन मिले
ता ही सैन करें

जा ही न समजे सैन में
ता ही बैन कहे

जा ही न समजे सैन बैन
ता ही कुछ न कहे

कबीर

સૌજન્ય : ડૉ. દાઉદભાઈ ઘાંચી

સૈન - સાન
બૈન - વાણી

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...