શનિવાર, 14 ડિસેમ્બર, 2013

વળગણ- બાબુલ

પાતળી હવામાં વહેતા શબ્દ
અર્થને ઝાલી
વળગણને પીડતા રહ્યા
પીગળતા રહ્યા
હેતાળ અાશિષ કેરા  
અાશ્લેશ દેતા
શીતળ શાતા: 
ભીના વાતાવરણમાં
સ્મરણ  ઉભરતા રહ્યા

વળગણ  અાછું રડતા રહ્યા.  

બાબુલ 

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...