ગુરુવાર, 13 મે, 2010

દર્દ - બાબુલ

દરિયો કિનારાને તરસતો હશે
અમથો  વરસાદ કાંઈ વરસતો હશે 
હશે એને ય દર્દ કશુંક બહુ ભારે
મેઘો એટલે  જ તો ગરજતો હશે 

બાબુલ  
૮ .૪. ૧૦ ક્રાઈસ્ટચર્ચ

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...