શનિવાર, 15 નવેમ્બર, 2014

વિષાદ - બાબુલ

છે વિષાદ
અહીં પણ ત્યાં પણ

ત્યાં
શુષ્ક ધરાના શોષ સમ શોક
ને ઘેરાયેલ ગમની
મુશળધાર હેલી
ઘડી... બે ઘડી

અહીં
પાનખરના પ્રત્યેક પર્ણ પતનની પીડ
ને ઢગમાં વરસેલ ગમ
બરફ થઈ થીજે
લાંબી અંધાર રાતમાં
સતત... અવિરત

છે વિષાદ
અહીં પણ ત્યાં પણ

બાબુલ
કાવ્ય સંગ્રહ 'અસર' માંથી 

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...