બુધવાર, 31 ડિસેમ્બર, 2014

શબ્દ-બાબુલ

સ્પર્શ શબ્દ શ્વાસ શબ્દ, શબ્દ શબ્દ સ્વાદ
અર્શ શબ્દ આશ શબ્દ, આ જ શબ્દ સંવાદ
હર્ષ શબ્દ હાશ શબ્દ, શબ્દે શબ્દ દાદ
વર્ષ શબ્દ સુવાસ શબ્દ શબ્દથી વિવાદ
બાબુલ 

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...