શનિવાર, 19 ફેબ્રુઆરી, 2011

કિરણ - બાબુલ


હું
કિરણ છું
સરી જઈશ
કડીથી
લોખંડી જાપ્તાને હાથતાળી દઇ
 ---
તું
સાંકળને
ક્યાં સુધી રોયા કરીશ?
--- 
ઘડ્યા કરી તી
તેં એને
મનસૂબા જેમ
તપાવી ટીપી ટીપીને
જકડવા કોક નિર્બળને
નિર્દય!
 ----
ખખડી ચુકી છે એ
પડી છે ધૂળમાં
 હવે ગૂંગળાતી  મુક્ત હવામાં
જાણે
સ્વયં
સિતમથી પરસ્ત.

બાબુલ 
કલોલ ૧૭ ડિસેમ્બર૨૦૧૦ 

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...