શુક્રવાર, 25 ડિસેમ્બર, 2020

નહિ મોન્તા -બાબુલ


નહિ મોન્તા 
વરી ,
અમોં કો...ય  સોં ન્તા મોં 
...
શ  અમાર તો 
ગોમ મોં જ શોં ન્તા
ન  પૂરતી શ 
ભલ ન શૉમરી ન પાતરી 
...
અમોનં  વિલાયતી  દેવતૉની 
કોય  જરૂર નહિ 
અન  નઇ જરૂર ઇના થેલાની ક 
ઇયાંની શોકલેટ, ગોરીઓની 

મફરી , બોરાં , ટેભરોં 
ફોંટમોં બૉંઘી ન રોજ ભરી લાવ શ 
અમોરી શોં ન્તા
તો 
વરહ ના વસલા  દા  ડ 
સોં ન્તા ની લાય મોં
હું કોંમ ઉપાડો લઇ બેઠા સો  લ્યા 

ક યું  ના ?
ક  
નહિ મોન્તા
અમં  કો...ય  સોં ન્તા મોં 


બાબુલ 
25 ડિસે. 2020

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...