શનિવાર, 10 સપ્ટેમ્બર, 2011

શું થાત - બાબુલ


નિરાંત શોધું છું
હું જાત શોધું છું
ન  હોત જો  બાબુલ
શું થાત શોધું છું

બાબુલ

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...