શનિવાર, 2 માર્ચ, 2013

રોગ - બાબુલ

નિર્લજ વીર્યતા
અર્થાત
પ્રવૃત્ત દાનવતા
સાક્ષાત!
સ્ત્રી:
ઉપયોગ યા ઉપભોગ
ફ્રી
પુરુષાતન - રોગ

બાબુલ  

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...