શનિવાર, 15 ઑગસ્ટ, 2020

બુકાની - બાબુલ

 બુકાની


તું
રહે ખામોશ
યા વદે
પ્રત્યેક શ્વાસે ઉભરે છે
જે કંપારી
તારી
નવલી બુકાનીમાં

અજબ અહેસાસ
જગાવે છે
મારાં મનમાં

---×--

સૌ
કહે છે
એ ગાળે છે
ચાળે છે, હવા
માન્યું!
કે ખાળે છે વ્યથા
કિન્તુ
બાળે છે દિલ
તારાં સુર્ખીલાં અધર આવરતી
બુકાની

--×--

નથી
પિછાની શકતો

પ્રેમ છે કે ઘાત
ને આમ તો
છે એ
મારી જ જાત
બાંધી છે જેણે
જડબેસલાક
રુપાળી બુકાની.


બાબુલ
15 ઑગષ્ટ 2020

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...