શનિવાર, 13 નવેમ્બર, 2010

હેમંત - બાબુલ

હતાં લીલાં જે મરવાના હતાં
થયાં ભગવા જે ખરવાના હતાં
અરે કેવી છે ઈશ્વર આ વ્યથા
હવે દિવસો ક્યાં ફરવાના હતાં

બાબુલ
ડોન્કાસ્ટર, ૧૨-૧૧-૧૦ 

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...