રવિવાર, 1 જાન્યુઆરી, 2017

ઓસડ - બાબુલ

પાંચમાં પ્રયાસ પછી લો
સૂક્કી નસમાં સોય પરોવાઈ તો 

...પીળા પાનની પીડા
લીલાં  લોહીનાં બુંદે બુંદમાં
લોપાઈ - વીરા!
હાડ ધ્રુજવતો ઘેરી ગુંજમાં
સુસવાટો રે ઠંડો તાવ:
શ્યામલ પરભાત, દિ, હર રાત
ફિક્કો સૂરજનો ભાવ 
રંગવિહોણી આપણ જાત

ન કોયલ,  બુલબુલ ઉદ્યાનમાં
બસ બોદી તમામ ડાળ
ઓસડ કોઈ ના જ્ઞાનમાં 
હરિ, બાળ તું  સંભાળ 

બાબુલ 
નવું વરસ 2017.

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...