શનિવાર, 2 મે, 2015

ઉકરડાં - બાબુલ

અટવાયા પડઘા અડધા પડધા
થોકબંધ નાડી ઝાંખા પડદા
ધોધમાર વાણી અંગે ઉઝરડાં
વળતા પાણી તરતાં  ઉકરડાં

બાબુલ 

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...