શુક્રવાર, 20 મે, 2011

ચેત - બાબુલ

ચેત ચિતામાં ચળવળ છે
ખૂબ ખૂનમાં  ખળભળ છે
છે પ્રવાહ  શાંત મુનિ ને  
કેટલી કાંઠે ખદબદ છે
છે  સહજ હૈયાનું  મળવું
ખેર મનમાં અડચણ છે 
ભીતર છે ઝાળ ખારી 
બા'રે ખુલ્લી ઝળહળ છે
જીવે  માણસ અલ્લડ થઇ 
મૃતપ્રાય લો સમજણ છે

બાબુલ ૫/૬/૦૮ 


છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...