ગુરુવાર, 4 નવેમ્બર, 2010

નૂતન વર્ષાભિનંદન - બાબુલ

જૂનાથી ય નવું વરસ શુભ હો
સૌ સ્વજનનું સર્વાંગ શુભ હો
દિન બધાં બધી રાત ખુશ હો
આરંભ ને અંત બધાં શુભ હો 
બાબુલ
શિપલી ૪-૧૧-૧૦ 

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...