ગુરુવાર, 4 ઑગસ્ટ, 2011

ખંડિત નિસાસા: - બાબુલ

ખંડિત
શિલ્પ શા
નિસાસા:
ખંડેરમાં વિખરાઈ પડ્યાં છે-
અર્ધ સ્તંભને
વીંટળાઈને સૂતી છે
રોમ રોમ વ્યાપેલી
વિટંબણા.

દેવળની છત પર
ક્ષત વિક્ષત
રંગ –ઝાંખો; વૃદ્ધ.

આલેખિત શિલાઓ પર
ક્યાંય ઉલ્લેખ નથી
સાંકડી શેરીમાં ઉછરેલ
નિર્દોષ બાળપણનો!
એથી જ  કદાચ
લોપાઈ ગયાં છે
સામ્રાજ્યના
ઝગારાં બંધ સોપાનો:

હવે
વેરવિખેર ખંડેરો
સ્મરે છે તો નિસાસા:
ખંડિત શિલ્પ શા.

બાબુલ 

રોમ: ૧૮ જુલાઈ ૨૦૧૧ 

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...