સોમવાર, 24 ઑગસ્ટ, 2009

તવાફ - 'બાબુલ’

દ્રશ્યો જરા સાફ કરી લો

ડાઘ ને પણ માફ કરી લો

થઈ હશે ભૂલ બંદગીમાં

એક વધુ તવાફ કરી લો

'બાબુલ’ 8/6/8

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...