સોમવાર, 9 નવેમ્બર, 2015

દિવાળી - બાબુલ

આ વરસ જો સપનું ફળે

દરેક જણમાં માણસ મળે

દિવાળીની થાય બંદગી

ઇદના રોજ દીવા બળે

'બાબુલ’

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...