શનિવાર, 12 ફેબ્રુઆરી, 2011

I sense you - Faruque Ghanchi


Obvious tremble
gripped my very fingers
that were helped to trace letters – numbers.
My attempts of stabilising
spoonful of Holy water
fills up  
dry eyes with drizzle
Lost sparkle.
I seek to reach-
the hand that held mine
stabilising my wavering steps
rock solid.
My efforts
to peel  those  footsteps
one by one
culminate in piled up pathos.
Sombre void
that stretches from
your being around
to
absolute absence
erodes my existence.

How do I revere?

Merely I stand, shocked and still
there’s  trembling within
A pang of  penetrating loss
wanders in heart!

… Your presence in flight of a white dove
light as crystalline drops floating from skies above
And the emergent empyrean scent
sketches that loving face and smiles silent
I sense you, on lonely days
With us… as always.

Translated from original Gujarati Poem

ગુરુવાર, 10 ફેબ્રુઆરી, 2011

Never to lose - Renia PiskozubYearning for the ripple, praying it’s you
when I jolt with a start which quickens my heart 
‘open message’ I choose
in tiny blank print to a delicious exchange 
‘you’re my life’s breath, never to lose’
I smile and quieten holding close to my skin, 
‘save message’ to relish and over again

Renia Piskozub
2 February 2010

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...