સોમવાર, 23 ઑગસ્ટ, 2010

મુક્તક - બાબુલ

તરંગ થઇ શમણાં વહ્યા હશે
પવન થઇ તરણા સહ્યા હશે
નયન મહિ હરણા રહ્યાં હશે
ગઝલ મહિ ઝરણાં કહ્યા હશે
બાબુલ 

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...