શનિવાર, 15 ડિસેમ્બર, 2012

હાઇકુ - બાબુલ

રસ્તો ખોવાયો 
આવ્યો સંદેશ આવો
ઘર આંગણે
---

પાડીને રૂપ 
બહુ  જ હરખાયો
કાળો બરફ
---

બરફ વિના
થર થર ધ્રૂજ્યા
પીળાં પાંદડાં 

બાબુલ 

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...