બુધવાર, 24 નવેમ્બર, 2010

કિનારે - બાબુલ

વરસોથી ઉભો છે ખડક કિનારે
થઇ જાય પૂરી તરસ કિનારે
ઘર આંગણની છે આ રેત બાબુલ
ચરણોને વળગી છે તરત કિનારે

બાબુલ 
લોંગ બીચ , ઓકલેન્ડ ૧૪ અપ્રિલ ૨૦૧૦


છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...