મંગળવાર, 10 માર્ચ, 2020

Elderly - Babul

# elderly

And they said
another elderly with multiple comorbidities died overnight.
I don't have much to complaint about
but for the cold statistics, a mere number
and the worthlessness of being old,
the disregard
for the agony of multiple ailments that this soul endured.
But
as the switching off
of a beating heart
frees up possibilities, resources.
Life can not be guaranteed, no more.
They still keep on repeating...
only an elderly has died.

Babul

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...