શનિવાર, 6 જાન્યુઆરી, 2018

આદત - બાબુલ

ફરી જાગવાની ડરવાની આદત
નથી જીવતે જી મરવાની આદત
મને એમનાં  એ સપનાની સોબત 
નડી ગૈ ઊંઘમાં ફરવાની આદત
તડીપાર શ્વાસો, છલના છલોછલ    
ઉગારે ખુમારી, તરવાની આદત
હતાં ઝાડ લીલાં, મઝેદાર મોસમ  
પડી પાંદડાંને ખરવાની આદત
જવા દે હવે છોડ ચર્ચા એ બાબત
બને તો પાડ કૈં કરવાની આદત

બાબુલ 

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...