ગુરુવાર, 24 ફેબ્રુઆરી, 2011

નવા કક્કા - બાબુલ

નવી બોલી નવા કક્કા છે
શબ્દો ય ચોર ઉચક્કા છે
મસ્તી ધમાલ ને ધક્કા છે
મર્કટ મન છતાં ય મક્કા છે

બાબુલ ૧૧/૨/૧૧ 

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...