શનિવાર, 11 જૂન, 2011

मूँड़ मुड़ाये - कबीर

भेष देख मत भूलिये, बूझि लीजिये ज्ञान 
बिना कसौटी होत नहीं, कंचन की पहिचान 

                        -०-
                      
न्हाये धोये क्या हुआ, जो मन मैल न जाय 
मीन सदा जल में रहै, धोये बास न जाय 

                       -०- 


मूँड़ मुड़ाये हरि मिले, सब कोई लेय मुड़ाय 
बार-बार के मुड़ते, भेड़ न बैकुण्ठ जाय 

                       -०-
कबीर 

છૂટા પડવાની વેળા - બાબુલ

 છેવટે  આવીને વળગે છે એ એવી:  વિહવળ કરી દે સામટા ગળગળા છૂટા પડવાની વેળા નૈન અગનગોળો જેમ ડૂબતા સૂરજનાં છેલ્લાં ડૂસકાં લોપાઇ જાય આકાશની વિશાળ ...