Friday, 6 March 2009

જરાક જેટલી ખુદાઇ માંગ

ના કોઇ ચીજ ના કોઇ જણસ પરાઇ માંગ
ના ધન, ના નામના, ના એવું કશું ના કાંઇ માંગ
ખુદા પાસે અગર માંગવું છે તો ‘મરીઝ’
એની કને જરાક જેટલી ખુદાઇ માંગ

દાઉદભાઇ ઘાંચી દ્વારા

No comments:

Post a Comment